''εξοικονομώ'' 

αρχικές πληροφορίες & απαιτούμενα  δικαιολογητικά

1. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη & στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

2. ΑΦΜ ιδιοκτήτη
2.1 Δ.Ο.Υ.

3. Κωδικοί taxisnet

4. Έντυπα Ε9 και Ε1 του 2019

(να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος)

5. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον:
βεβαίωση από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.

6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (η διεύθυνση, το ονομα ιδιοκτήτη και τα τετραγωνικά πρέπει να συμπίπτουν με αυτά του Ε9 και της οικοδομικής άδειας)

7. Έντυπο οικοδομικής Άδειας ή/και έγγραφο υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών 

8. Φωτογραφίες κτηρίου (εξωτερικές)

8.1 τετραγωνικά που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια
8.2 τετραγωνικά που αναγράφονται στο λογαριασμό ΔΕΗ
8.3 τετραγωνικά που αναγράφονται στο Ε9
8.4 αριθμός παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό ΔΕΗ
8.5 αριθμός παροχής που αναγράφεται στο Ε9
8.6 Διεύθυνση οικοδομικής άδειας
8.7 Διεύθυνση στο λογαριασμό ΔΕΗ
8.8 Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη στην οικοδομική άδεια

8.9 Ταχυδρομικός Κώδικας
8.10 Πόλη
8.11 Νομός
8.12 Δήμος
8.13 Δημ. Διαμέρισμα
8.14 Έτος κατασκευής
8.15 Αριθμός Κτηματολογίου
8.16 Αριθμός αδείας
8.17 Έτος αδείας
8.18 Αριθμός ηλεκτρονικού παραβόλου (βλέπε 11)

9. Σχέδια εξωτερικών τοίχων του κτηρίου με διαστάσεις ανοιγμάτων, σημείο του βορρά, απόσταση απέναντι κτηρίων και ύψος απέναντι κτηρίων.

10. Για την υποβολή μιας επιθεώρησης Α' Τάξης απαιτείται η πληρωμή και υποβολή στο buildingcert.gr παραβόλου με κωδ. τύπου 8012 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Α' Τάξης") και αξία 5 ευρώ. 

Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο απο το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του

11. Καταβολή το κόστος του πρώτου ενεργειακού πιστοποιητικού και €70 για την σύνταξη του φακέλου. Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,5 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €. 

 (τα χρήματα αυτά πλην του ποσού των €70 της σύνταξης φακέλου, επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη με τη επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης).

αριθμός λογαριασμού:

Τράπεζα Πειραιώς
iban: GR08 0172 4540 0054 5406 1557 937
αρ. λογαριασμού: 5454 061557 937
Δικαιούχος: Γράψας Κωνσταντίνος

Αιτιολογία: (το επώνυμο σας και) 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ' 
πχ: ΓΡΑΨΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ


11. Συμπλήρωση της δήλωσης υποβολής (κατεβάστε την εδώ):

και ανά περίπτωση:

Α. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο:
η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους.


Β. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα:

α) ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου

β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα.

Γ. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 δεν προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), 
δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών και ο έλεγχος θα γίνεται βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική αρχή.

Δ. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο Πρόγραμμα ή/και ο/η σύζυγος αυτού/ής είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα:

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του,

β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας.

Τα ανωτέρω α' και β' δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

Ε. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, προσκομίζεται από το δυνητικά Ωφελούμενο (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ.

ΣΤ. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

Ζ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με την αίτηση).ερωτήσεις;